Varför en vision – Bakgrund

Vision Helsingborg 2035 ger en riktning för hur livet i Helsingborg ska se ut år 2035. Visionens innehåll och prioriterade områden har sin utgångspunkt i tidigare program, planer och identifierade utvecklingsområden i staden. Visionen ska engagera, utmana och inspirera till utveckling av Helsingborg.

Bakgrund

Det var under hösten/vintern 2011 som ett underlag till en gemensam vision arbetades fram, vilket beskrev visionens inriktning och fem prioriterade områden. Underlaget togs fram med hjälp av referensgrupper, workshops, intervjuer med helsingborgare samt genom bearbetning av de stadsövergripande utvecklingsområden, planer och program som redan fanns i staden.

Under våren och sommaren 2012 fick flera interna och externa referensgrupper lämna sina bidrag till visionen. Under våren arbetade projektgruppen även med en bred dialog där man samlade in idéer och bidrag från medarbetare och helsingborgare. Den 21 november 2012 fattade Helsingborgs stads kommunfullmäktige beslut om visionen. Se filmen från våren samma år, där kommunstyrelsens före detta vice ordförande Mikael Skoog (S) och kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson (M) berättade varför visionsarbetet är viktigt.

– Fokus i visionsarbetet ligger på Helsingborgs bästa. Perspektivet som vi utgår från är hållbar utveckling ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv, sa kommunstyrelsens vice ordförande Mikael Skoog (S).

– Visionen ska engagera och inspirera alla som bor och verkar i Helsingborg till att tänka om stadens framtid, menar kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson (M).

– Med hjälp av den gemensamma visionen kan vi samla all den kraft som finns i vår organisation samt bland stadens näringsliv och invånare så att alla drar åt samma håll, säger stadsdirektör Palle Lundberg.

Helsingborg och omvärlden

Helsingborg 2035 ska alltså ge en riktning för Helsingborgs utveckling som medarbetare, invånare och näringsliv kan enas kring, bidra till och tänka om. För att försäkra oss om att den riktningen pekar åt rätt håll måste vi också blicka ut i omvärlden, för att lära oss nya saker och titta på goda exempel.

Helsingborgs stads trend- och omvärldsanalys tas fram årligen som en del i arbetet med att möta möjligheter och utmaningar på vägen mot vision Helsingborg 2035. Så här inleder stadsdirektör Palle Lundberg den senaste upplagan:

– Ett viktigt redskap som vi kan använda oss av för att göra långsiktigt smarta vägval är vår trend- och omvärldsanalys. Genom att få insikt i vad som händer i vår omvärld och förståelse för de trender som präglar samhällsutvecklingen blir vi bättre rustade för att fatta beslut, planera och agera i visionens riktning.

***

Trend- och omvärldsanalys – planeringsförutsättningar 2016 är digital och finns här.

Tidigare trend- och omvärldsanalyser hittar du här.